Iberbanda

 

   
HOME > Mapa Web > Politica de privacitat
 Politica de privacitat


Iberbanda, S.A.U. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels seus clients, i així, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a Iberbanda i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals aquesta empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, per a les finalitats d’enviament de comunicats comercials, comercialització de productes i serveis, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb Iberbanda, a fi d’adequar les nostres ofertes comercials a les seves característiques particulars. Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de Iberbanda.

Aquestes dades personals estan sent tractades i incorporades als corresponents fitxers automatitzats, que estan degudament inscrites en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’emplenament de les dades personals recollides per donar-se d’alta en algun dels serveis prestats per Iberbanda és indispensable per a l’efectiva prestació dels mateixos. El titular de les dades garantirà i respondrà de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat dels mateixos i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

La política de privacitat de Iberbanda li assegura, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, Iberbanda garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i li informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint un escrit a Iberbanda: Ref. Asesoría Jurídica. Ronda de la Comunicación, s/n. Edificio Este 1, novena planta - 28050 Madrid.